مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته

هدفمند تحصیل کنید

رشته های تحصیلی مورد نیاز سازمانها کدامند؟

کدام رشته های تحصیلی دارای بازار کار بهتری هستند؟

وزارت راه و شهرسازی

سایت وزارت راه و شهرسازی


واحدهای استانی :

 1. اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي
 2. اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي
 3. اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل
 4. اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان
 5. اداره كل راه و شهرسازي استان البرز
 6. اداره كل راه وشهرسازي ايرانشهر
 7. اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام
 8. اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر
 9. اداره كل راه وشهرسازي استان تهران
 10. اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري
 11. اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
 12. اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي
 13. اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان شمالي
 14. اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان
 15. اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان
 16. اداره كل راه و ترابري استان سمنان
 17. اداره كل مسكن و شهرسازي استان سمنان
 18. اداره كل راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان
 19. اداره كل راه و شهرسازي استان فارس
 20. اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين
 21. اداره كل راه و شهرسازي استان قم
 22. اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان
 23. اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان
 24. اداره كل راه و شهرسازي كرمان جنوب
 25. اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه
 26. اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بويراحمد
 27. اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
 28. اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان
 29. اداره كل راه و شهرسازي لارستان
 30. اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان
 31. اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران
 32. اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي
 33. اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان
 34. اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
 35. اداره كل راه و شهرسازي استان يزد